مجموعه عهد نامه های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی

  مجموعه عهد نامه های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ه‍دن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌ از ع‍ه‍د ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ ت‍ا ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ۵۵۹ ق‍ب‍ل‌ از م‍ی‍لاد – ۱۹۴۲ (۱۳۲۰ ش‍م‍س‍ی‌) . پژوهشی بسیار ارزشمند می‌باشد که در سال ۱۳۵۰ خورشیدی به رشته نگارش درآمده است. این کتاب شامل پیمان‌های تاریخی ایران یا عهدنامه‌های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا دوره پهلوی است و در این کتاب فهرست و متن نسبتاً کامل تمام معاهدات سابق ایران ـ خواه از روی نسخه اصلی یا ترجمه دقیق متونی که فقط در منابع خارجی به دست می‌آید ـ در مجموعه واحدی گردآوری شده و در پاره‌ای موارد درباره موجبات و چگونگی انعقاد قراردادها توضیحاتی در متن یا حاشیه اضافه شده است.هم اکنون این کتاب ارزشمند و نایاب  را می توانید بصورت رایگان از  مکتب بوک دانلود کنید.
  اطلاعات نسخه الکترونیکی
  • نویسنده:غلامعلی وحید مازندرانی
  • سال نشر : 1350
  • فرمت : PDF
  دانلود باکس
  درباره این مطلب نظر دهید !